Contact Us首页 > 联系我们 > Contact Us
Contact Information:
浏览次数:11262    发布日期:2011-2-24 14:07:34

Prof. Gu Mingdi

Director, Foreign Affairs Office

Zhejiang Economic and Trade Polytechnic

280 Xuelin St. Xiasha High Education Campus East, Hangzhou, Zhejiang 310018, China

Tel: +86-571-86929812

Fax:+86-571-86929709

E-mail: gumingdi@zjiet.edu.cn